Kategoria

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w aures holding

Treść 1. Wprowadzenie

  Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych ("rozporządzenie RODO"). Niniejsza Polityka opisuje zasady, którymi się kierujemy, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego, do jakich celów je używamy, komu możemy je przekazać, gdzie i jak można uzyskać informacje o naszych przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o tym, jakie są Twoje prawa związane z danymi osobowymi.

 2. Kontakty

  2. 1.Informacje o administratorze danych

  Administratorem danych osobowych w Republice Czeskiej jest AURES Holdings a.s., ID 017 592 99, numer identyfikacji podatkowej CZ 699002719, z siedzibą pod adresem Dopraváků 874/15, Praha 8, 184 00, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sp. Z oo B 19139.

  W niniejszych Zasadach administrator jest również określany jako "Administrator", "AURES" lub „my"

  2. 2.Holding AURES

  Holding AURES (zwany dalej "Holdingiem") obejmuje wszystkie spółki, które są członkami grupy. To są te firmy

  Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich spółek w Holdingu.

  2. 3.Współadministratorzy

  Współadministratorami w innych krajach, w których działa AURES są:

  Słowacja:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČ 47918101, z siedzibą Panónska cesta 39, Bratislava 851 04,

  AUTO DISKONT s.r.o., IČ 35899620, se sídlem Šenkvická cesta 14/F, Pezinok 902 01

  Węgry:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft., KRS 13-09-109247, z siedzibą 2151 Fót, Fehérkő utca 1,

  Polska:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Okulickiego 3 05-500 Piaseczno, KRS 0000117693

  AAA AUTO sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Okulickiego 3 05-500 Piaseczno, KRS 0000207260

  AURES Properties sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21 40-053 Katowice, KRS 0000815434

  W Republice Czeskiej, spółka z którą zawarłeś/negocjujesz umowę może być również współadministratorem danych.

  2. 4.Informacje Inspektorze ochrony danych osobowych (IOD)

  Mgr. Lenka Zajíčková

  adres kontaktowy: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00

  Formularz kontaktowy tutaj

  e-mail: dpo@aaaauto.cz

  Inspektor jest powoływany wspólnie dla całej Grupy AURES, tj. dla wszystkich spółek Grupy i krajów, w których Grupa prowadzi działalność. Możesz komunikować się z Inspektorem ochrony danych w języku polskim.

 3. Kategorie danych osobowych

  Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z zakupem lub sprzedażą pojazdów lub korzystaniem z naszych innych usług (np. poprzez stronę internetową, serwis, aplikację Garaż).

  Zwykle są to następujące dane:

  3. 1.Dane identyfikacyjne:

  imię, nazwisko, tytuł, numer PESEL lub data urodzenia, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego (dowód osobisty, numer paszportu lub inny podobny dokument), państwo lub organ, który je wydał i jego ważność, podpis – w przypadku przedsiębiorców również numer identyfikacji podatkowej i numer REGON. Innymi słowy, takie dane osobowe, które sprawiają, że jesteśmy w stanie Cię wyraźnie i jednoznacznie zidentyfikować.

  3. 2.Dane kontaktowe:

  adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje. Są to dane osobowe, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować.

  3. 3.Dane dotyczące zdolności kredytowej i wiarygodności:

  dane osobowe, które możemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody i które musimy być w stanie zaoferować Ci usługi naszych partnerów w zakresie pośrednictwa w finansowaniu, ubezpieczeniu i innych usługach.

  3. 4.Dane dotyczące sprzedaży towarów i korzystania z usług:

  informacje o tym, jakie towary lub usługi Ci dostarczyliśmy lub których dostarczenie z Tobą omówiliśmy (np. zapisy połączeń telefonicznych, zapisy innych sposobów komunikacji, informacje o samochodzie, który jest przedmiotem umowy – zawartej lub negocjowanej – takie jak numer VIN i numer rejestracyjny), dane uzyskane w związku z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej - adres IP, pliki cookie lub inne identyfikatory online (szczegóły patrz nr 11. Strony internetowe i pliki cookie ).

 4. Podstawa prawna przetwarzania

  W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, podczas gdy w innych przypadkach nie potrzebujemy Twojej zgody na ich przetwarzanie. Zwykle ma to miejsce, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych lub w celu zapewnienia ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów.

  Możemy przetworzyć twoje dane w oparciu o następujące tytuły:

  1. zgoda , którą nam przekazaliście w tym celu, zazwyczaj poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, telefonicznie z naszymi operatorami lub w inny sposób
  2. wywiązanie się z zobowiązań umownych wynikających z umowy lub innych umów zawartych z Tobą
  3. wypełnienie zobowiązań prawnych nałożonych przez specjalne ustawodawstwo lista przepisów prawnych
  4. zapewnienie ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów lista przepisów prawnych

  Głowne regulacje prawne, nakładające obowiazki, z których wynika konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (niniejsza ustawa reguluje prawa i obowiązki w zakresie udzielania i pośrednictwa w udzielaniu kredytu konsumenckiego),
  • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa ta nakłada obowiązek przeprowadzania identyfikacji i kontroli klientów)

  Prawnie uzasadnione interesy grupy AURES podczas przetwarzania Twoich danych osobowych :

  • przygotowanie transakcji handlowej- gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przygotowania warunków transakcji;
  • zarządzanie relacjami z klientami i potencjalnymi klientami, aby zapewnić Ci wszystkie informacje i usługi, związane z zakupem naszych towarów lub usług, lub w celu uwzglednienia Twoich żądań, życzeń skarg, itp.;
  • symulacja produktów i usług, które pomogą Ci wybrać najkorzystniejszy produkt, na przykład w celu zabezpieczenia finansowania;
  • przesyłanie wiadomości, powiadomień i potwierdzeń, które są konieczne do wykonania konkretnej transakcji handlowej;
  • marketing bezpośredni (w szczególności oferowanie odpowiednich usług i produktów obecnym klientom);
  • przekazywanie danych osobowych w ramach Holdingu na potrzeby wewnętrznej administracji (w tym przetwarzanie danych osobowych klientów lub pracowników), raportowanie i generowanie modeli analitycznych w oparciu o zagregowane i zaanonimizowane dane osobowe;
  • zapobieganie i wykrywanie nadużyć, zapobieganie niezgodności z prawem; przeciwdziałanie praniu oraz finansowaniu terroryzmu, embarga;
  • przetwarzanie zapisów kamer w celu przeciwdziałania nielegalnym działaniom oraz w celu ochrony osób i mienia;
  • testowanie zmian oprogramowania;
  • badania i rozwój produktów / usług i analizy rozwoju rynku;
  • analizy Twoich danych oraz informacji o produktach i usługach w celu ustawienia odpowiednich parametrów oferty handlowej;
  • przetwarzanie analiz na zagregowane (zanonimozowane) dane do celów historycznych, statystycznych i naukowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. zdolności sieci lub systemu informatycznego do wytrzymania przypadkowego i niezgodnego z prawem lub złośliwego zachowania), aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, propagowaniu szkodliwych kodów i unikaniu ataków oraz uszkodzenia systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzamy dane osobowe ręcznie i z użyciem zautomatyzowanych systemów elektronicznych (np. za pomocą oprogramowania lub aplikacji). W celu ochrony danych osobowych ustanowiliśmy środki bezpieczeństwa technicznego, organizacyjnego i personalnego, których skuteczność jest regularnie i systematycznie sprawdzana.

  Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który prowadziłyby do automatycznego podejmowania decyzji.

 6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora lub przez naszych zewnętrznych współpracowników i podmioty przetwarzające.

  Starannie dobieramy podmioty, które z nami współpracują, na podstawie gwarancji, które zapewnią techniczną i organizacyjną ochronę przekazywanych przez nas danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłacznie w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające, wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzanie danych osobowych.

  Administrator w tym zakresie może powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z prawem następującym podmiotom:

  • firmy będące częścią Holdingu
  • zewnętrzni współpracownicy i wykonawcy na potrzeby realizacji umowy;
  • stacje kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia kontroli technicznej lub rejestracyjnej pojazdu, co do którego zawarliśmy z Tobą umowę sprzedaży;
  • podmioty, które świadczą nam określone usługi techniczne lub operatorzy technologii, których używamy dla naszych usług;
  • agencje marketingowe i badawcze w celumarketingowym lub badania oraz oferty biznesowe, usługi i produkty członków Holdingu i wybranych partnerów biznesowych;
  • operatorzy reklamw związku z reklamami spersonalizowanymi;
  • operatorzy rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy Ci pokazać tylko treści i reklamy istotne dla Ciebie;
  • podmioty zajmujące się kalkulacją wynagrodzeń;
  • agencje zatrudnienia, instytucje dostarczające szkolenia i programy motywacyjne;
  • dostawcy usług koniecznych do wykonywania naszych czynności (czynności administracyjne, szkolenia, archiwizacja, usługi prawne itp.);
  • dostawcy usług pocztowych, łączności i środków łączności elektronicznej;
  • agencje ochrony w celu zapewnienia ochrony osób i mienia;
  • agencje windykacyjne i kancelarie prawne w celu odzyskania należności;
  • windykatorów w celu dochodzenia odpowiednich roszczeń;
  • regulator i organy administracyjne w celu nadzoru na podstawie szczególnych przepisów prawnych.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza UE.

 8. Okres przetwarzania danych osobowych

  Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, i archiwizujemy je zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo. W przypadku danych biznesowych i klientów są przechowywane przez 10 lat od podpisania umowy.

  Przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a nie doszło do transakcji pomiędzy nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 2 lat czasu ich pozyskania.

  Po utracie tytułu prawnego usuwamy odpowiednie dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą są przechowywane tylko przez czas trwania celu, na jaki została udzielona zgoda. O ile w zgodzie nie zaznaczono inaczej, zwykle jest to 2 lata.

 9. Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób przejrzysty, poprawny i zgodny z prawem. Jednocześnie masz również prawo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji jak Twoje dane osobowe są przetwarzane lub w celu wykonania któregokolwiek z uprawnień wymienionych poniżej, które odnoszą się do danych osobowych.

  9. 1.Prawo dostępu do danych osobowych

  Masz prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do otrzymania od nas takich danych osobowych i informacji jak je przetwarzamy. Pierwsza kopia przetwarzanych danych osobowych zostanie udostępniona bezpłatnie, za kolejne kopie możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą, której wysokość będzie uzasadniona w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem Twojego wniosku.

  9. 2.Prawo do sprostowania danych osobowych

  Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich aktualizację lub uzupełnienie.

  9. 3.Prawo do usuwania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

  Masz prawo zażądać skasowania swoich danych osobowych, jeśli:

  • nie są konieczne do celu, w którym zostały przetworzone,
  • wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie
  • zostały przetworzone niezgodnie z prawem,
  • sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma istniejących przyczyn przetwarzania,
  • dane muszą być usunięte w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z prawa UE lub prawa właściwego dla nas,
  • zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Nie dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne

  • do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • aby wypełnić prawne zobowiązanie, które wymaga przetwarzania Twoich danych,
  • do celów archiwizacji w interesie publicznym,
  • w celu określenia, wykonania lub ochrony naszych praw.,

  9. 4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Masz prawo do żądania ograniczeń przetwarzania, jeśli

  • twoje dane osobowe nie są dokładne, lub
  • ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia takich danych osobowych i chcesz jedynie ograniczyć przetwarzanie danych, lub
  • nie potrzebujemy dłużej Twoich danych do celów w jakich były przetwarzane, ale prosisz o dostarczenie Ci ich w celu określenia, wykonania lub obrony praw, lub
  • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes przeważa nad Państwa uzasadnionymi interesami.

  9. 5.Prawo do przenoszenia danych osobowych

  W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych w oparciu o zawartą umowę lub udzieloną nam zgodę, masz prawo do tak zwanego przenoszenia tych danych, które zostaną ci przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

  9. 6.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym co do profilowania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

  9. 7.Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wymagających zgody, masz prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, któro miały miejsce przed wycofaniem zgody, jest zgodne z prawem.

  9. 8.Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

  Masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że sposób przetwarzania Twoich danych osobowych narusza zasady ochrony danych osobwych.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  9. 9.Wykonywanie uprawnień

  Możesz przesłać nam wszystkie prośby dotyczące ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego [tutaj].

  Odpowiemy na Twoje wnioski dotyczące wykonania twoich praw bez zbędnej zwłoki w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jednakże w razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Zawsze będziemy informować Cię o takim przedłużeniu, w tym o przyczynach, które do niego doprowadziły. Będziemy utrzymywać komunikację w preferowany sposób (e-mail, list).

 10. Dane osobowe pracowników i osób poszukujących pracy

  Ta część Polityki dotyczy przetwarzania danych osobowych naszych pracowników i osób poszukujących pracy w naszej firmie lub w Holdingu. Szczegółowe informacje wymienione w sekcji 2. Kontakty, 5. Przetwarzanie danych osobowych, 6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe, oraz 8. Prawa użytkownika w związku z ochroną danych osobowych stosuje się odpowiednio.

  10. 1.Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących pracowników i osób poszukujących pracy

  Zbieramy i pracujemy z danymi osobowymi, których absolutnie potrzebujemy, aby wykonać obowiązki pracodawcy.

  W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe dotyczące pracownika lub osoby poszukującej pracy:

  10. 1. 1.Dane identyfikacyjne:

  imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL,

  10. 1. 2.Dane kontaktowe:

  adres, lub miejsce zameldowania, adres do korespondencji lub inny adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail,

  10. 1. 3.Inne dane osobowe pracownika:

  zdjęcie, numer konta bankowego, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer paszportu (dla obcokrajowców), informacje o wykształceniu i wcześniejszym doświadczeniu zawodowym, tytuł naukowy, szczegóły ubezpieczenia zdrowotnego, stan cywilny, liczba dzieci, informacje o karalności,

  10. 1. 4.Dane dotyczące członków rodziny pracownika:

  imię, nazwisko, data urodzenia lub numer PESEL małżonka, adres jego stałego miejsca zamieszkania, nazwisko i adres jego pracodawcy; imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL.

  10. 1. 5.Specjalne kategorie danych osobowych (tak zwane "dane wrażliwe”")

  Niektóre z powyższych danych są uważane za specjalną kategorię danych osobowych. Określona kategoria danych osobowych jest uważana za dane uważane za wrażliwe co do osoby, której dotyczą dane, która otrzymuje przez to zwiększoną ochronę podczas przetwarzania. Zgodność z prawem ich przetwarzania opiera się na ogólnych uregulowaniach z zakresu prawa pracy i wykonywaniu obowiązków pracodawcy, w związku z czym zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wymagana. Specjalna kategoria danych osobowych obejmuje dane dotyczące zdrowia, na przykład zdjęcia, kopię dowodu osobistego lub paszportu, dane genetyczne i biometryczne, informacje o karalności osoby.

  10. 2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opiera się na następujących podstawach:

  • Zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • Realizacja umowy,
  • Ochrona praw i uzasadnionych interesów pracodawcy
  • Wykonywanie obowiązków prawnych i regulacyjnych.

  Legalność przetwarzania specjalnej kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) opiera się na następujących tytułach:

  • Zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • Konieczność zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami i wykonanie szczególnych uprawnień administratora w zakresie prawa pracy,
  • Ustalenie, wykonanie lub obrona praw.

  Dane zwykle są przetwarzane w operarciu o jedną podstawę, choć w niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może kumulować podstawy.

  10. 2. 1.Przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą

  Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania działalności pracodawcy odbywa się w wyniku wykonania umowy. Realizacja tych czynności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celu:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • wykonania umowy o pracę (w tym spełnienie określonych obowiązków) zgodnie z Kodeksem pracy
  • realizacji terminarza kadr i płac,
  • zarządzanie, planowanie i organizacja pracy,
  • równość i różnorodność w miejscu pracy, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
  • ochrona własności pracodawcy,
  • korzystanie z praw i świadczeń związanych z zatrudnieniem,
  • zakończenie zatrudnienia.

  Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności pracodawcy w ramach realizacji zgodności z obowiązkamiw prawnymi i regulacyjnymi oraz wypełniania obowiązków i szczególnych uprawnień w zakresie prawa pracy. Realizacja tych czynności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych do celów:

  • podatkowych, czyli obliczanie miesięcznych zaliczek, oświadczenie podatnika podatku dochodowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym,
  • ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i zdrowotnego zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przegląd międzynarodowych list sankcyjnych na mocy regulacji o wykonywaniu międzynarodowych sankcji.

  Przetwarzanie ze względu na uzasadniony interes Administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe pracowników i osób poszukujących pracy w celu:

  • ochrony i realizacji naszych praw i roszczeń prawnych, ochrona praw własności intelektualnej, praw własności intelektualnej, ochrona naszego dobrego imienia i reputacji,
  • zapobieganie i wykrywanie przestępstw,
  • zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i osób poszukujących pracy,
  • przekazywanie danych osobowych pracowników w wewnętrznych celach administracyjnych innym spółkom Holdingu.
  10. 2. 2.Przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą

  Przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż określone w art. 10.2.1 Przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jest możliwe wyłącznie za zgodą podmiotu danych.

  Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może stanowić warunek niezbędny do wykonywania prawa. Pracownik lub osoba poszukująca pracy ma prawo odmówić wyrażenia zgody lub może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na piśmie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

  Za zgodą osoby poszukującej pracy, która nie została wybrana w danym naborze, przechowamy jego dane osobowe w celu złożenia oferty na jego udział w innej procedurze naboru.

  10. 3.Czas przetwarzania danych osobowych

  Zwracamy szczególną uwagę na przechowywanie danych osobowych osób poszukujących pracy i pracowników, lub byłych pracowników, , również z uwagi na fakt, że niektóre przepisy przewidują minimalny okres przechowywania danych osobowych. Po zakończeniu zatrudnienia uważnie oceniamy, jakie dokumenty i dane mają być przechowywane, a które można usunąć bez zbędnej zwłoki.

  10. 3. 1.Termin przetwarzania danych osobowych osoby poszukującej pracy

  Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie w procesie naboru, nie dłużej niż 6 miesięcy po przekazaniu danych przez osobę poszukującą pracy. W przypadku udzielenia zgody oferenta przechowujemy również dane osobowe w celu złożenia oferty na kolejną ofertę na okres 5 lat od daty takich danych osobowych. W przeciwnym razie bezpiecznie usuwamy lub niszczymy dane osobowe osoby poszukującej pracy.

  10. 3. 2.Czas przetwarzania danych osobowych pracownika

  Dane osobowe pracownika są przetwarzane i przechowywane przez co najmniej czas trwania stosunku pracy. Po zakończeniu zatrudnienia przechowujemy osobistą dokumentację z danymi osobowymi byłych pracowników przez okres 10 lat, aby skutecznie chronić nasze prawa i interesy, jeśli jest taka konieczność.

  W przypadku konkretnych dokumentów zawierających dane osobowe, jak już wspomniano powyżej, przepisy szczególne przewidują inny minimalny okres przechowywania. Są to w szczególności kopie dokumentów rejestracyjnych (5-letni okres przechowywania), zapisy księgowe (okres przechowywania wynoszący 5 lat od końca roku roku, w którym minął termin płatności podatku), składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne (okres przechowywania wynoszący 5 lat od daty opłacenia składek), arkusze płac lub zapisy księgowe niezbędnych danych. do celów ubezpieczenia emerytalnego (okres przechowywania 10 lat od zakończeniaa stosunku pracy). Zapisy wyniku poszukiwania osoby na międzynarodowych listach sankcyjnych są przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku w którym przeprowadzono wyszukanie.

  10. 4.Źródło danych

  Przetwarzamy dane, które pozyskujemy głównie od podmiotów ktorych te dane dotyczą. Możemy również uzyskać dane osobowe z innych źródeł, aby sprawdzić, czy posiadane przez nas dane są kompletne i prawdziwe.

  Przetwarzamy dane osobowe, które są nam przekazywane w szczególności podczas procesu naboru i zawarcia umowy o pracę (lub umowy o pracę) oraz w czasie trwania umowy, bezpośrednio przez osobę poszukującą pracy lub przez współpracującą agencję personalną. Referencje dla osób poszukujących pracy mogą być wydawane przez obecnego lub byłego pracodawcę za zgodą wnioskodawcy.

  Uzyskujemy również dane osobowe z publicznie dostępnego profilu na portalach społecznościowych, ewentualnie z publicznie dostępnych rejestrów rejestrów (np. Rejestr firmowy, rejestr handlowy).

  10. 5.Obsługa danych osobowych

  Przy wykonywaniu aktywności pracodawcy, szczególnie przy ocenie odpowiedniego kandydata do pracy, występuje profilowanie, co oznacza automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu przewidywania zachowania określonej osoby, w oparciu o profil składający się z jego cech, cech lub preferencji. Profilowanie jest szczególnie konieczne, aby móc rekrutować kandydata, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i wymaganiom.

  Nie zajmujemy się przetwarzaniem danych osobowych, które prowadziłyby do automatycznego podejmowania decyzji.

 11. Strona internetowa i pliki cookie

  11. 1.Webtracking (śledzenie sieci)

  Aby udoskonalić nasze usługi dla klientów i zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, zbieramy i rejestrujemy pewne dane i inne informacje (dalsze informacje to nie dane osobowe). Te dane i inne informacje są wykorzystywane do oceny aktywności użytkowników na stronach internetowych dla celów statystycznych. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w anonimowej formie.

  Korzystamy z Departamentu Informacji do przetwarzania danych do celów statystycznych; to zapewnia monitorowanie danych związanych z produktami oferowanymi na stronie internetowej Holdingu, w celu ich optymalnego dostosowania do klientów.

  Aby zapewnić Ci najbardziej przyjazne dla użytkownika strony internetowe, korzystamy również z Bloomreach CZ s.r.o. siedziba Jana Babáka 2733/1, Královo Pole, 612 00 Brno i Google Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Stroupežnického 3191/17, Smichov, 150 00 Praga ("technologie śledzenia"). Technologie śledzenia pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z usług na naszej stronie internetowej, aby zapewnić intuicyjną i prostą kontrolę. Pozwalają nam również dowiedzieć się, które towary i usługi najbardziej Cię interesują, abyśmy mogli łatwiej Ci je zaoferować.

  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy i przechowujemy niezbędne dane za pomocą kodów śledzenia zainstalowanych na naszej stronie internetowej ("narzędzia"). Te narzędzia zapewniają, że nasza strona internetowa jest połączona z przeglądarką internetową, która wysyła następujące informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej:

  • Żądanie (jest to nazwa pliku dla wyrażonego żądania klienta) np. www.vzorek.cz/index.html;
  • Typ przeglądarki / wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox);
  • Język przeglądarki (np. Czeski);
  • Używany system operacyjny (np. Windows XP, Windows 10, iOS);
  • Wewnętrzna rozdzielczość przeglądarki;
  • Rozdzielczość ekranu;
  • Aktywacja JavaScript;
  • Java on / off;
  • Pliki cookie tak / nie;
  • Głębia barw;
  • URL strony odsyłającej (oznaczenie adresu URL, z którego witryna była odwiedzana);
  • Adres IP użytkownika.
  • Znacznik czasu związany z datą i godziną otwarcia strony internetowej;
  • Liczba kliknięć;

  Ponadto można również znaleźć informacje pobrane z zawartości wypełnionych / nieuformowanych formularzy (pole tekstowe, które należy wypełnić, takie jak nazwa użytkownika i hasło), w którym to przypadku wykrywane są informacje, czy formularz został "wypełniony" czy " nie wypełniony ").

  11. 2.blokowanie przechowywania danych za pomocą Webtrack

  Oprócz obowiązującego prawa oferujemy użytkownikom naszych stron internetowych możliwość wyłączenia przechowywania ich anonimowych danych użytkownika, aby nie można było ich gromadzić w przyszłości. Nasze strony internetowe dostarczają odpowiednią liczbę plików cookie do blokowania webtrackingu (jeden plik cookie na jedną zgodę). Te ciasteczka będą w przyszłości blokować webtracking dla określonej usługi śledzenia. Zakaz ten będzie obowiązywał do momentu usunięcia tych plików cookie, ale nie dłużej niż przez rok, kiedy zostaniesz ponownie upoważniony lub odmówisz przyjęcia plików cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie w 11.6 Pliki cookie.

  11. 3.Korzystanie ze śledzenia konwersji

  Za pomocą plików cookie do konwersji na naszej stronie internetowej monitorujemy zamówienia i rejestracje, które zostały wykonane po kliknięciu reklamy w witrynach stron trzecich lub połączeniu za pomocą naszego linku na stronie internetowej osoby trzeciej. Celem tego śledzenia jest maksymalizacja dostosowania reklam Holdingu dla naszych klientów. Łączą one również linki, ich ocenę i wykorzystanie do celów rozliczeniowych. Pliki cookie konwersji nie zawierają danych osobowych i dlatego nie mogą być używane do osobistej identyfikacji klienta. Zewnętrzny dostawca strony otrzymuje tylko informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę lub zakupili jej produkt.

  11. 4.Adres IP (adres protokołu internetowego)

  Adres IP jest przesyłany za każdym razem, gdy żądanie jest wysyłane na serwer internetowy, aby wiedzieć, gdzie wysłać odpowiedź. Dynamiczny adres IP jest odbierany przez każdego klienta od dostawcy Internetu („ISP”) w momencie połączenia z Internetem. Z tego powodu ISP może określić konkretnego klienta, któremu przypisał adres IP.

  Na podstawie adresu IP przechowywanego na naszym serwerze możemy zidentyfikować tożsamość użytkownika podłączonego do Internetu za pośrednictwem innych informacji uzyskanych od dostawcy Internetu. Z tego powodu nie przechowujemy stale adresu IP, na którym można trwale zidentyfikować danego użytkownika. Adres IP jest używany wyłącznie w celu identyfikacji pojedynczego logowania na naszej stronie internetowej, a także w celu obrony przed atakami komputerowymi.

  11. 5.Dane logowania

  Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoja przeglądarka wysyła informacje o twoich danych użytkownika, które są przechowywane w plikach dziennika, tak zwany plik dziennika serwera. Przesyłane w ten sposób dane obejmują: datę i godzinę odwiedzin strony, adresy URL odwiedzanej strony internetowej, adres IP, oryginalny adres URL (strona odsyłająca), z której pochodzisz na naszej stronie internetowej, ilość przesłanych danych i informacje o agent użytkownika wysłany przez twoją przeglądarkę internetową (być może typ i wersję przeglądarki oraz używany system operacyjny).

  Dane logowania są używane aby łatwiej odnaleźć i usunąć błędy. możliwie jak najszybciej. Ponadto umożliwiają nam zarządzanie wydajnością serwera i dalszą poprawę naszej oferty.

  11. 6.Cookies

  Na naszych stronach internetowych używamy tzw. plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające krótkie dane, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie mogą zawierać wyłącznie informacje, które wysyłamy na Twój komputer, a zatem nie pobieramy Twoich danych osobowych. Jednocześnie używanie plików cookie nie koliduje z innymi danymi, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

  Zgadzanie się na użycie plików cookie nie jest konieczne do odwiedzenia naszej witryny. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że korzystanie z funkcji Garażu i spersonalizowanych ofert biznesowych jest możliwe tylko po włączeniu obsługi plików cookie.

  Pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze przez różny czas. Niektóre pliki cookie są ograniczone czasem trwania sesji (pliki cookie sesji relacyjnych). Oznacza to, że istnieją tylko wtedy, gdy działa przeglądarka internetowa i są automatycznie usuwane po jej zakończeniu. Inne pliki cookie są trwałe (trwałe pliki cookie). Te pliki cookie pozostają w przeglądarce nawet po jej zamknięciu przed określoną datą lub po ręcznym usunięciu przez użytkownika. Zgodnie z tymi plikami cookie, komputer użytkownika może zostać zidentyfikowany po ponownym uruchomieniu przeglądarki internetowej i przeglądaniu Internetu. Pliki cookie w żaden sposób nie wpływają na techniczne wykorzystanie komputera i są wolne od wirusów.

  na naszych stronach internetowych używamy tych plików cookie:

  • pliki cookie wymagane do działania na stronie internetowej, które są niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny, tak zwane techniczne pliki cookie [AURES];
  • pliki cookie, które nie są ściśle niezbędne do działania strony internetowej, jednak ich wykorzystanie poprawia komfort korzystania z witryny i ułatwia przeglądanie stron internetowych. Te pliki cookie służą do ulepszania oferty naszych produktów (np. Ograniczenie obciążenia, funkcja logowania do Garażu [AURES];
  • evercookie (dla rozróżnienia między istniejącym a nowym klientem [AURES, Google, Bloomreach];

  Można wyłączyć przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (można również wyłączyć korzystanie z plików cookie stron trzecich). Jeśli jednak użytkownik to robi, niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą mieć wpływ na sposób korzystania.

  11. 7.Mapa salonów

  Na naszej stronie masz wyszukiwarkę dla salonów Holding. Podczas korzystania z wyszukiwarki oddziałów przesyłane są również adresy IP. Aby korzystać z adresów IP, patrz Rozdział 11.4 adresu IP (adres IP) niniejszej Polityki.

  Używamy map z Google Maps dla salonów. Gdy korzystasz z wyszukiwarki salonów za pośrednictwem tej opcji, Google przechowuje pliki cookie na Twoim komputerze. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z plików cookie i Polityką prywatności Google. Możesz wyłączyć te pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

  Oferujemy również możliwość zlokalizowania salonów AURES Holdings za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniu mobilnym za pomocą danych o lokalizacji. Możesz wpisać wyszukiwane hasło (kod pocztowy / miejsce) lub wyszukiwanie w zależności od tego, gdzie jesteś. Jeśli zdecydujesz się na wyszukiwanie w oparciu o bieżącą lokalizację, przeglądarka znajdzie Twoją lokalizację w standardowy sposób, a następnie zada pytanie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy zgadzasz się na tę usługę, czy nie.

  Jeśli zgodziśz się powiadomić nas o tym, gdzie jesteś, użyjemy informacji o Twojej lokalizacji na podstawie informacji z urządzenia końcowego w telefonie podczas wyszukiwania salonu. Wykorzystamy te informacje tylko do zlokalizowania Cię na mapie i wyświetlenia najbliższego salonu.

  Wyłączając usługę lokalizacji na urządzeniu mobilnym (zobacz ustawienia telefonu), możesz uniemożliwić jej wykrycie, gdzie aktualnie jesteś, lub zezwolić, aby te informacje były przekazywane tylko wybranym aplikacjom mobilnym korzystającym z usługi lokalizacyjnej.

 12. Pytania i odpowiedzi

  12. 1.Czy muszę podać moje dane osobowe? Co się stanie, jeśli nie podam danych osobowych?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych naszych klientów (patrz 3.1 Dane Identyfikacyjne), podanie pewnych danych osobowych jest warunkiem sprzedaży towarów lub świadczenia naszych usług.

  Przekazywanie pozostałych danych osobowych zależy wyłącznie od Twojej woli, sprzedaż towarów lub świadczenie przez nas usług nie jest warunkowe.

  Przetwarzanie danych osobowych, często tylko w formie anonimowej, bez możliwości identyfikacji użytkownika jako konkretnego użytkownika, pozwala nam stale ulepszać nasze usługi i rozwijać nowe usługi. Jeśli nie wyrazisz zgody, gdy Twoja zgoda na przetwarzanie jest konieczna, lub ją później odwołasz, może się zdarzyć, że nie będziemy już w stanie zapewnić Ci niektórych naszych usług, lub nie będziemy w stanie zapewnić Ci jej w pełni lub jakości.

 13. Inne

  13. 1.Zmiany w Polityce

  Jesteśmy uprawnieni do dokonywania okresowych zmian w niniejszej Polityce. Wszystkie zmiany i aktualna wersja Polityki będą dostępne na tej stronie.

  13. 2.Terytorialność

  Zasady te obowiązują w poszczególnych krajach, w których działa Holding. Dostęp do prywatności może być nieco inny w różnych krajach, więc załączniki lokalne są częścią tych zasad. Znajdziesz lokalne warunki obowiązujące w twojej jurysdykcji [tutaj]. Zapewnia to zgodność z wymogami prywatności, bez względu na to, gdzie jesteś.

  Użyj internetowego rozwiązania do rysowania rubików , aby znaleźć rozwiązanie jednej z najbardziej skomplikowanych zagadek na świecie.

Cenimy Twoją
prywatność

Używamy plików cookie, aby przeglądanie naszej witryny było dla Ciebie jak najwygodniejsze. Pliki cookie służą nam do ulepszania naszych usług, a jednocześnie możemy lepiej oferować Ci treści, które mogą być dla Ciebie interesujące i przydatne.

Zarządzaj plikami cookie

Polityka prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania. Spośród tych plików cookie, pliki cookie sklasyfikowane według potrzeb są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są one niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookie stron trzecich, aby pomóc nam przeanalizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny w celu przechowywania preferencji użytkownika oraz dostarczania treści i reklam, które są dla Ciebie odpowiednie. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania. Więcej informacji znajdziesz w naszym Polityka Cookie .


Koniecznie Zawsze aktywny

Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla podstawowych funkcji witryny i bez nich witryna nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.


Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje osób trzecich.


Analityczny

Analityka służy do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o wskaźnikach odwiedzających, współczynnikach odrzuceń, źródłach ruchu i nie tylko.


Marketing

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które wcześniej odwiedzili, oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowej.